ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

http://www.president-office.gov.mm

၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရုပ္သံမွ ေၾကျငာခဲ့ကာ ည ၈ နာရီတြင္ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ရဲ့ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၁ /၂၀၁၂) ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕
သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၁ /၂၀၁၂)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆႏၵျပမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ လက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားအလိုက္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးလ်က္ရွိသည္။

၂။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၅ ျဖင့္ (၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၁) ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အား ေလးစားလိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္သည္။

၃။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူမွုနည္းလမ္းကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မွု အနည္းဆုံးျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွု အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မွဳႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမွဳ၊ နည္းပညာမ်ားရရွိွမွဳႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမွဳတို႔ကို စနစ္တက် တြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ လူအမ်ားအား စည္း႐ုံး လွံဳ႕ေဆာ္ျပီး စီမံကိန္း ပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္း ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္ကို သိရွိလ်က္ သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ စီမံကိန္းပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေထာက္ပံ့ေရး စနစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီစြာ လူစုလူေဝးႏွင့္ ဆူပူ ဆႏၵျပလာခဲ့သည္။

၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံကိန္းနယ္ေျမတစ္ဝိုက္ ဆႏၵျပေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးသည္ ၂၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ရက္ ည (၁၂) နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထားျပီး ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင ့္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ရက္တြင္ သတိေပး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး ထြက္ခြါေပးရန္ သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ မတိုင္မီ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ လူစုခြဲရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည့္အျပင္၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည့္တိုင္ ထြက္ခြာေပးျခင္း မရွိသည္ကို ထပ္မံ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

၅။ သို႔ရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အဆိုပါေနရာမ်ားမွ ထြက္ခြာေပးျခင္း၊ လူစုခြဲျခင္း မရွိသျဖင့္ ၂၈၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ မီးသတ္ပိုက္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ားႏွင့္ မီးခိုးဗုံးမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳခဲ့ျပီး အင္အား အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လူအုပ္စုခြဲျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ား တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မွဳျဖင့္ ေဆးဝါးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၆။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
သတင္း - Myanmar Government Press Release (11/2012) - Nov 30 2012 08:04 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005