ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒသစ္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးခန္း

၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ဦးခင္ေမာင္ညိန္း စီစဥ္ ထုတ္လႊင့္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလုိက္ျပီး ကမာၻ႔ဘဏ္လို အဖြဲ႕ႀကီးေတြက ေခ်းေငြ အကူအညီေတြ ျပန္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေျချပဳ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြက (၁) ယခင္ စီမံ ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိေဟာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးစိန္ေဌး၊ (၂) ဘားမားတူေဒး အင္တာနက္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးျမင့္လွိဳင္နဲ႔ (၃) ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Burma Democratic Concern အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးသိန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


သတင္း သံုးသပ္ခ်က္ - ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒသစ္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးခန္း - Nov 5 2012 08:47 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005