ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ မိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ ဗီဒီယို

Ustream

ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ ကို Ustream မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ထားတဲ့ Carol Mandalay ရဲ့ ဗီဒီယို ျဖစ္ပါတယ္။
Video streaming by Ustream
Video streaming by Ustream
သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ မိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ ဗီဒီယို - Oct 3 2012 12:31 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005