ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆန္ဖရန္စစၥကို မိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ ဗီဒီယို

youtube.com

၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဒသ ျမန္မာမိသားစု ေတြ႕ဆုံပြဲ ဗီဒီယိုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးတဲ့ Mike Min Min, EAGLE VIDEO GROUP - SHWE VIDEOS.NET တို႔ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆန္ဖရန္စစၥကို မိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ ဗီဒီယို - Oct 3 2012 01:19 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005