ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) က စီစဥ္ၿပီး ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက စတင္ က်င္းပတဲ့ Rights Generation - Aung San Suu Kyi inspires the next ေဟာေျပာပြဲ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္မွဳ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Watch live streaming video from amnestyusa at livestream.com
သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - Sep 20 2012 10:54 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005