ျမန္မာအစိုးရက ၀န္ႀကီး ၉ ဦးကို ရာထူး ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္၊ ဒု ၀န္ႀကီး ၁၅ ဦး ခန္႔အပ္

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ မွ

ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားၾကခ်ိန္ထက္ အတန္ၾကာ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲစာရင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ (၁) ဦးစိုးသန္း - သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ - စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၂) ဦးေအာင္မင္း - သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ - ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၃) ဦးလွထြန္း - သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ - ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၄) ဦးတင္ႏိုင္သိန္း - သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ ဝန္ၾကီးဌာန) ၊ (၅) ဦးေအာင္ၾကည္ - ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ - လူမွဳဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန နဲ႔ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၆) ဦးေက်ာ္ဆန္း - သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ - ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၇) ဦးအုန္းျမင့္ - ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ - သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၈) ဦးေအးျမင့္ - စက္မွဳ ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ - သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန) ၊ (၉) ဦးတင့္ဆန္း - အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ - ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အခု ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္မွဳေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ သမၼတရံုးတြင္ ၀န္ႀကီး ၆ ဦး ရွိသြားၿပီး သမိုင္းမွာ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ ၊ အလုပ္သမား ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရး ၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ ၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ စတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ား လစ္လပ္ေနပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အတိုက္အခံမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမွဳေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဦးေအာင္မင္းကို သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္လိုက္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေ၀ဖန္ခံရတဲ့ ဦးေက်ာ္ဆန္းကေတာ့ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ျဖစ္သြားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၁၅ ဦးကို ေအာက္ပါအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အလိုက္ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။

(၁) ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း - ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန

(၂) ဦးပိုက္ေထြး - ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၃) ဦးသန္းေဆြ - ယဥ္ေက်းမွဳ ဝန္ႀကီးဌာန

(၄) ဦးေအာင္သိမ္း - သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးဌာန

(၅) ေဒါက္တာလင္းေအာင္ - ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန

(၆) ဦးဆက္ေအာင္ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ဝန္ႀကီးဌာန

(၇) ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ဝန္ႀကီးဌာန

(၈) ေဒၚစုစုလွိဳင္ - လူမွဳဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၉) ဦးေသာင္းတင္ - ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နဲ႔ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၀) ဦးထင္ေအာင္ - စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ - လူဝင္မွဳ ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၂) ဦးေအးျမင့္ေမာင္ - ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၃) ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ - ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၄) ဦးေသာင္းထိုက္ - အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၅) ေဒါက္တာ ေဒၚသိန္းသိန္းေဌး - က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ စာရင္းအရ ၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ အရပ္သား ပါ၀င္ႏွဳန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္ႏွဳန္း ျမင့္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခု ခန္႔လိုက္တဲ့ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေကာင္း ယူလာႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး အမ်ားအျပား ခန္႔အပ္ျခင္းဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။

ရာစုႏွစ္၀က္ခန္႔ အသားက်ေနတဲ့ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရး သေဘာတရားကို တြန္းလွန္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ခတ္သြက္သြက္ လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ တကယ့္တကယ္ေတာ့ လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒ့ါေၾကာင့္မို႔ မျမင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမွဳေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ျမန္မာျပည္က ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြအတြက္ ဘက္စံု အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ အစုအဖြဲ႕တခုကေတာ့ လိုအပ္မွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - ၀န္ႀကီး ၉ ဦးကို ရာထူး ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္၊ ဒု ၀န္ႀကီး ၁၅ ဦး ခန္႔အပ္ - Aug 28 2012 04:19 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005