ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနပလာဇာအနီးတ၀ိုက္တြင္ ယာဥ္တိုက္မွဳ ျဖစ္ဟန္ေဆာင္သူ
20120223_YZN

ယုဇနပလာဇာအနီးတ၀ိုက္တြင္ ယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ ေငြညွစ္သူတဦး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ယုဇနပလာဇာအနီးတ၀ိုက္တြင္ ယာဥ္တိုက္မွဳ ျဖစ္ပြားဟန္ေဆာင္ၿပီး ေငြညွစ္သူတဦးကို ဓါတ္ပံုနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ဟာ ယာဥ္တိုက္မွဳ ျဖစ္ပြားဟန္ေဆာင္ၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ေဆး၀ါးကုသရန္စရိတ္၊ နစ္နာေၾကး စသည္ျဖင့္ ေတာင္းေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးေရး မ်ားျပားလာျခင္း၊ ကားလမ္းမ်ား ပ်က္စီးမွဳ ရွိေနျခင္းနဲ႔ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အတိအက် လိုက္နာမွဳ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မွဳမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ယာဥ္တိုက္မွဳမ်ားတြင္ ဟန္ေဆာင္ ယာဥ္တိုက္ခံကာ ေလွ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး။ ေဆး၀ါးကုသရန္စရိတ္ ေတာင္းခံတတ္သူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
သတင္း - ယာဥ္တိုက္မွဳ ယုဇနပလာဇာ - Feb 23 2012 11:55 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005