ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခရိုင္၊ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕၊ အုတ္ဆြဲေက်းရြာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခရိုင္၊ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕၊ အုတ္ဆြဲေက်းရြာ၊ အုတ္ဆြဲေက်ာင္းတိုက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ၂၀၁၂၊ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ၿမိဳ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ဆရာဂ်င္မီတို႔က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ လူ႕အခြင့္အေရးသမိုင္းနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးစကားလံုး ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ လူမွဳေရး အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ စီပြါးေရး အခြင့္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အခြင့္အေရး၊ လူသားတိုင္းရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၊ အစိုးရနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး၊ လူကုန္ကူးမွဳ၊ အဓမၼခုိင္းေစမွဳ၊ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ လူမွဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသခံ ျပည္သူ ၉၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခုလို လာေရာက္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သတင္း - ပဲခူးတိုင္း ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕ အုတ္ဆြဲေက်းရြာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ - May 9 2012 04:38 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005