သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ေငြလဲႏွဳန္းအားလံုး ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က တိုက္တြန္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳနဲ႔ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ့ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၂ ၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ “ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ ေပးေငြဆိုင္ရာကိစၥမ်ားနဲ႔ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမွဳဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေတြအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ေငြလဲႏွဳန္း မတူညီမွဳမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်မယ့္ကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း“ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ စစ္အသံုးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္ရဲ့ ၂၃.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း သံုးစြဲေနရာမွ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ ေလ်ာ့ေပါ့ သံုးစြဲရန္နဲ႔ လူမွဳေရးက႑မ်ားအတြက္ ၅.၄ ရာႏွဳန္း သံုးစြဲေနရာမွ ၇.၅ ရာႏွဳန္းသို႔ တိုးျမွင့္သံုးစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွဳ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမို သံုးစြဲရန္ စီမံေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တိုးတက္မွဳႏွဳန္းဟာ ၅.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ရွိေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆ ရာႏွဳန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေစ်းကြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕က ရရွိလာမယ့္ ၀င္ေငြေတြကို လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အသံုးျပဳရန္၊ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ခိုင္မာရန္ ေျပာထားသလို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ပိုမို လြယ္ကူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးက႑ကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ့ အစီရင္ခံစာ နိဒါန္းမွာ ၾကြယ္၀တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ငယ္ရြယ္တဲ့ လုပ္သားမ်ား၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမွဳ ျမန္ဆန္တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ နီးကပ္ေနမွဳေၾကာင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွရဲ့ အနာဂတ္ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလိုတဲ့ ဆႏၵရွိရင္ မာခရို စီးပြားေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရး ေသခ်ာခိုင္မာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

အခု ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမွဳကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အမွဳေဆာင္ အရာရွိႀကီးမ်ားရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေရးသားတဲ့ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံမွဳ မရွိဘဲ ႏွစ္အတန္ၾကာ အထီးက်န္ ေနထိုင္ေနရာမွ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ ဆက္ဆံလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - May 8 2012 05:38 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005