အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို

http://news.yahoo.com/photos/myanmar-opposition-leader-aung-san-suu-kyi-2nd-photo-131047155.html

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ၂၀၁၂ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦတြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ယခု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔အတြက္ ပထမေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရက အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ မေပးခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ က်င္းပၿပီး ဖႊဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ၁၄ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီး ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ကနဦးက ထို အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ တက္ေရာက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ထိုစဥ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က ဂတိက၀တ္မ်ား ဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

အမ်ိဳးသား ညီလာခံ က်င္းပၿပီး ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲတယ္ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္းမွာေတာ့ စစ္အစိုးရသေဘာက် ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အမ်ိဳးသား ညီလာခံက မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ သေဘာတူေပးရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို အေျခခံဥပေဒကို နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနစဥ္ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ထို အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႔ကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မယ့္အေၾကာင္း ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ နယ္အနက္ ၄၃ နယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းက်ိန္မွဳတြင္ ပါ၀င္တဲ့ စကားရပ္တခုကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ့ ေတာင္းဆိုမွဳနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာတဲ့အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာၿပီး ေမ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအနက္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဒၚစႏၵာမင္းနဲ႔ ဦးေဇယ်ာေသာ္တို႔မွာ ျပည္ပကို ခရီးထြက္ေနတဲ့အတြက္ က်န္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခု က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းဟာ ရပ္နားဖို႔ ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုဖို႔ ရွိတဲ့အတြက္ တရက္ ထပ္တိုးၿပီး က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လတြင္ ထပ္မံ က်င္းပဘြယ္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သတင္း - ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - May 2 2012 06:06 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005