အနာဂတ္အတြက္ ပရဟိတေဆးပညာ႐ွင္မ်ား

“ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္အံ့” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အား ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးက႑သည္ အေရးပါေသာ အဓိကက်ေသာ က႑တရပ္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ပညာေရးက႑သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လွ်က္႐ွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ/သားအားလံုးတို႔အား “ေသနတ္အစား တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ လက္ပ္ေတာ့ ကိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ” ဟူ၍ ပညာေရးက႑အား ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တုိးျမင့္မည္ဟု တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာသင္ၾကားမႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေဆးပညာရပ္သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တခု ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားတို႔သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔ အဓိက ျဖစ္သည္။ က်န္းမာသန္စြမ္း ပါမွ မိမိ တတ္ေျမာက္ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၊ ဗိသုကာပညာရပ္၊ စက္မႈလက္မႈပညာရပ္ စသည့္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားအား အသံုးခ်ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးသည္ လာဘ္တပါးဟူေသာ စကားရပ္လည္း ႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္မႈတခုျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပညာေရးက႑ႏွစ္ခုအား ျမင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမဦးစြာ ေဆးပညာရပ္အား သင္ၾကားေနေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး အစီအစဥ္တခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္း အစီအစဥ္မွာ ေဆးပညာေရးထူးခၽြန္ဆု (Medical Student Scholarships) ေပးမည့္ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးပညာ ေရးထူးခၽြန္ဆု (Medical Student Scholarships) အား တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအား ကိုယ့္ဒူး ကိုယ္ခၽြန္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္လည္း ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ျဖင့္ ပညာေရးအား အပါတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားလွ်က္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအား တဖက္တလမ္းမွ ကူညီ ပံ့ပိုးေနၾကေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တႏွစ္တတန္း ေအာင္ျမင္ေနသ၍ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ေဆးပညာေရးထူးခၽြန္ဆုကို ဘြဲ႔ရသည္အထိ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆးပညာေရး ထူးခၽြန္ဆုကို ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)၊ မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၁) ဦးတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) တြင္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ တသိန္းခြဲႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ေဆးပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွစ္သိန္းက်ပ္တို႔အား ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ ပညာသင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြအျဖစ္ ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း (ဘ/က)၊ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအတြက္လည္း ဂုဏ္ျပဳလစာေငြမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပး လွ်က္႐ွိေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ ပရဟိတပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာ ပညာဒါနအလွဴေငြ (လစာ) မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းပါးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပင္ပအခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ဴ႐ွင္မ်ား၊ ဝိုင္းမ်ား သင္ၾကားမႈျဖင့္ ရပ္တည္မႈကို ႐ွာေဖြေနရသည့္အတြက္ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ေနာက္ဆံတင္းျခင္း၊ ပညာေရးအား ျပည့္ဝစြာ မသင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ေနာင္တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ ပညာေရးက႑အား ျမႇင့္တင္ေပးလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္၄င္း၊ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအတြက္လည္း ပညာသင္ ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးလိုျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ ပညာဒါန ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအား စိစစ္၍ ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးပညာေရးထူးခၽြန္ဆု (Medical Student Scholarships) ရ႐ွိၾကသည့္ ေဆးေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ မိမိတို႔ တတ္ေျမာက္လာၾကမည့္ ေဆးပညာ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္အေျခခံၿပီး မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔အား အလုပ္အေကၽြး ျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ တာဝန္က်ရာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ကုသေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္မွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံခ်က္႐ွိသည့္ ပညာေရးက႑တရပ္ျဖစ္လာရန္အတြက္၄င္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ ခိုင္မာေသာ ေဆးပညာရပ္အား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ ႐ွိေသာ ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း/ပ အလွဴ႐ွင္မ်ားအားလံုးမွ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစား ပံ့ပိုးေပးသြားၾကမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ပညာဒါန ႏိႈးေဆာ္ခ်က္

နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ ဇြန္လ ပထမအပတ္မွ စတင္၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (၁၀) တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာဒါန စာသင္ စာက်က္ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စား၍ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ စာသင္စာက်က္ ဝိုင္း တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေမလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗုိလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၅၈၀၁၃၃၊ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ - ၀၉ ၇၃၀ ၃၁၁၈၂ သို႔အား ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပး ႏိွဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Apr 30 2012 04:22 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005