ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း သုႆန္ေျမ အမွိဳက္ပံုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖယ္ရွားခိုင္းတဲ့ ကိစၥ

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၅၀ ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားပတ္လမ္းအျပင္ဘက္၊ သုႆန္ေျမ အမွိဳက္ပံုဧရိယာအတြင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္စုဆယ္စုအား ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သုႆန္ေျမ အမွိဳက္ပံု ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ အသနားခံစာမ်ား ေပးပို႔ထားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာမ်ား ေရာက္မလာဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕က ေနာက္ထပ္ စာထုတ္ျပန္ကာ ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ထပ္မံ အသိေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေနာက္ထပ္ စာတေစာင္ ထပ္မံ ေပးပို႔ရာ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာအရာရွိနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေလးဦး ေရာက္ရွိလာကာ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သုႆန္ေျမ အမွိဳက္ပံု ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းတယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရေသးေပမယ့္ ေျမေနရာ တန္ဖိုးမ်ား ျမင့္မားလာတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကံရြယ္တယ္လို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမယ့္သူမ်ားက ခံစားရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေပးပို႔တဲ့ ေပးစာတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

ထို ေပးပို႔စာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း လူမွဳေရး၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းထားတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ စု၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၆ ဦး ေနထုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဘယ္လို စီစဥ္ေပးမယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရေသးသလို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း မသိရေသးပါဘူး။
သတင္း - ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း သုႆန္ေျမ အမွိဳက္ပံုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား - Apr 27 2012 03:28 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005