ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ (၂)
20120222_DASSK_Khaw_Mhu

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သူ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ သက္ဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဦးခိုက္ ဖူးေတြ႕ခဲ့သလို လွဴဘြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဒသခံေက်းရြာလူထုက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔နဲ႔ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္ ရွိၿပီး မတ္လအတြင္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းသို႔ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
20120222_DASSK_Khaw_Mhu

20120222_DASSK_Khaw_Mhu

20120222_DASSK_Khaw_Mhu

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း - Feb 22 2012 12:17 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005