ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေၾကြး ၃.၇၂ ဘီလ်ံကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေလွ်ာ္ပစ္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြသစ္မ်ား ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူ

http://news.yahoo.com/photos/world-events-slideshow/japans-prime-minister-left-myanmars-president-tokyo-meeting-photo-133003239.html

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေပးရန္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီ ယန္းေပါင္း ၃၀၃.၅ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇၂ ဘီလ်ံ) ကို ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမွဳ ခိုင္မာေစေရးအတြက္ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အကူအညီ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ လမ္းစပြင့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီကို ႏိုဒါတို႔ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေလာ၊ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔၌ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံ ငါးႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သံုးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၄ ဘီလ်ံ အကူအညီမ်ား ေပးဖို႔ ဂတိျပဳလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေပးအပ္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုရွီဟီကို ႏိုဒါက “မဲေခါင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး မရွိရင္ အေရွ႕အာရွ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း“ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀း က်င္းပတဲ့ေန႔မွာပဲ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီကို ႏိုဒါတို႔ရဲ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၾကကာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေပးရန္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီ ယန္းေပါင္း ၃၀၃.၅ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇၂ ဘီလ်ံ) ကို ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမွဳ ခိုင္မာေစေရးအတြက္ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အကူအညီ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ လမ္းစပြင့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့လိုက္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက်ိဳလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ (Tokyo Electric Power Co.) နဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ (Electric Power Development Co.) တို႔ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုးကားၿပီး ဘလြန္းဘတ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ သီလ၀ါ၊ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ထည့္၀င္ရန္ လိုလားေနသလို ေဒၚလာ ၈.၆ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတဲ့ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အီတာလ်ံ ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ့ ေငြေၾကးအကူအညီ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေပးအပ္မယ့္ အကူအညီမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမွဳအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ သတင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ပိုမို တိုးတက္ေစေရးနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ကုန္သြယ္မွဳ အရွိန္အဟုန္ တိုးျမွင့္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႔ တြင္းထြက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ တိုးတက္ေစေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ နီပြန္ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အာမခံဌာနရဲ့ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေထာက္ပံ့မွဳကိစၥမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသလို သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမွဳကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိုးကား

http://news.yahoo.com/japan-pledges-7-4-billion-mekong-development-113939440--finance.html

http://news.yahoo.com/photos/world-events-slideshow/japans-prime-minister-left-myanmars-president-tokyo-meeting-photo-133003239.html

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-21/myanmar-wins-japan-debt-forgiveness-as-thein-sein-visits-tokyo.html

http://english.kyodonews.jp/news/2012/04/154141.html
သတင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေၾကြး ဦးသိန္းစိန္ ဂ်ပန္ - Apr 21 2012 03:01 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005