ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳအခ်ိဳ႕ အေမရိကန္တို႔ စတင္ ရုပ္သိမ္း

http://www.treasury.gov/

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔တဲ့အေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳအခ်ိဳ႕ စတင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဌာနက ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ (၁၃၇၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတရက္) ေန႔တြင္ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ အခုလို ေလ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြရဲ့ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မွဳတိုင္းကို ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မွဳေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ဂတိစကားနဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အခုတခါမွာေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳထဲက ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေလ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ေတြရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳ မူ၀ါဒရဲ့ ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲမွဳေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကူညီမွဳ၊ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ကူညီမွဳမ်ား ျပဳလုပ္သူမ်ားဟာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွဳဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အေမရိကန္ အစိုးရဆီ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားကာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အကူအညီ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုလို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လူမွဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမွဳ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္သူေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ အကူအညီမ်ား၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဘက္စံု ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳေတြ ရရွိႏိုင္ေတာ့မယ့္ အလားအလာေတြကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခု ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ စည္းမ်ဥ္း (Burmese Sanctions Regulations 31 c.F.R. Part 537) အရ

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား၊ ယာယီတဲမ်ား ေဆာက္လုပ္မွဳ၊ ေရသန္႕ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိလႅာစနစ္နဲ႔ တကုိယ္ရည္ သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား

(၂) ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္မွဳနဲ႔ အစိုးရေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ လွဳပ္ရွားႏိုင္ေရး၊ အစိုးရ တာ၀န္ယူမွဳ ရွိေရး၊ အျမင္ မတူညီမွဳနဲ႔ စစ္မက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေရး၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးေရးနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ား

(၃) ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ အေျခခံ၊ အထက္တန္း၊ သက္ေမြးပညာ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ သင္ၾကားမွဳ၊ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမွဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္

(၄) အားကစားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အေပ်ာ္တမ္း အားကစား လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္မယ့္ အားကစား အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(၅) ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ စီးပြားေရး မဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး၊ မိခင္နဲ႔ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တိရိစၧာန္ ေမြးျမဴေရး၊ အစားအေသာက္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ေစေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရး၊ မ်ိဳးတုံး ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္တဲ့ တိရိစၧာန္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳနဲ႔ ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေဆးေပးခန္း၊ ေဆးရံုနဲ႔ အျခား အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

(၆) ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ အေမရိကန္ရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မွဳမွ ကင္းလြတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း သတင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔မွဳစည္းမ်ဥ္းေတြ ခ်မွတ္ထားစဥ္ကာလက (ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္း သတိမထားမိတဲ့) ပိတ္ဆို႔မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနမွဳမ်ားကို အမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ အေမရိကန္ေတြရဲ့ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ထားမွဳမ်ား ခ်မွတ္ထားစဥ္ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးခဲ့မွဳမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလက အကူအညီေပးခဲ့မွဳမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား၊ ဆု ခ်ီးျမွင့္မွဳမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳမ်ား လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳရဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ခၽြင္းခ်က္နဲ႔အညီ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေအာင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ထို လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးဟာ ထိုစဥ္က တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ကူညီမွဳမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားက တပိုင္တႏိုင္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမွဳမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက မသိမသာ မ်က္စိမွိတ္ထားေပးထားေသာ္လည္း ဥပေဒနဲ႔ ညိစြန္းေနတယ္ဆိုတာကို သတိထားေစလိုတဲ့အတြက္ အခုလို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားစဥ္ကာလအတြင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္လို လူမွဳကြန္ယက္ေတြမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ေငြေၾကး အကူအညီေပးေနမွဳမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းမ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ အသင့္ စုေဆာင္းေပးထားခဲ့သလိုပါ ပဲ။

အခုအခ်ိန္အခါမွာေတာ့ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳစည္းမ်ဥ္းေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အကူအညီေပးမွဳ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားေတြ လြယ္လင့္တကူ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ ခံစားႏိုင္ၾကေတာ့မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
သတင္း - စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - Apr 17 2012 09:01 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005