ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း (၇) ႏွစ္ျပည္ပြဲနဲ႔ ထမင္းႏွဲပြဲ (၃)
20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း (၇) ႏွစ္ျပည့္ပြဲနဲ႔ ထမင္းႏွဲပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

20120221_North_Carolina_U_Nanda_Wontha

ဓါတ္ပံုသတင္း - ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္းၿမိဳ႕ ၇ ႏွစ္ျပည့္ပြဲ ထမင္းႏွဲပြဲ - Feb 21 2012 05:47 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005