အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္ ဇာတ္လမ္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ ကုန္ဆံုးသြားပါသျဖင့္ ျပန္လည္၍ (၃) ႀကိမ္ ၊ (၄) ႀကိမ္ခန္႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္ (အသင္းမွတ္ပံုတင္) အမွတ္ - ၁၈၇၉ ျဖင့္ ျပန္လည္၍ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ျပန္လည္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ ျပန္လည္၍ မခ်ေပးသည့္ကာလ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ေဘးဒါဏ္၊ ကူညီေစာက္ေရွာက္ေရး၊ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရး စသည္႔ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ ႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အသင္းမွတ္ပံုတင္မက်မီ ၾကားကာလတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းျပင္ပ တိုင္း/ေဒသ/ခ႐ိုင္ မ်ားတြင္ ကူညီေဖးမမႈမ်ားကို ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေပးရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ စသည္႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕မွ မိမိတို႔အသင္း၏ လာေရာက္ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဟန္႔တားျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း စသည္႔ အကုသိုလ္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကုသိုလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔ အေႏွာက္အယွက္ အတိုက္အခိုက္ အဟန္႔အတား ေတြ႕ႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရင္ဆိုင္၊ ေျဖရွင္းကာ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ အေထာက္အပံ့ အကူအညီပစၥည္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ား လက္အတြင္းသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ယခု ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ျပန္လည္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါ၍ ထပ္မံ၍ လူမႈေရး ေပးဆပ္မႈမ်ားကို အ႐ိွန္အဟုန္ျမင့္မားစြာျဖင့္ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ မင္းလွၿမိဳ႕႐ိွ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဆက္သြယ္မႈျပဳခဲ့သည္။ မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းအား အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔ကို ကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔လိုက္သည္႔ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

မင္းလွၿမိဳ႕ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘ၀တပါးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသူမ်ားအတြက္ အစဥ္ေျပေခ်ာမြတ္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေသာ ပရဟိတလူငယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္းကာ ကိုယ့္ရပ္၊ ကိုယ့္႐ြာ၊ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တႏိုင္တပိုင္ ကူညီမႈျဖစ္ေသာ နာေရး ကူညီမႈလုပ္ငန္းအား ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာ႐ံုဘုရားႀကီး၌ (၂၃၊ ၇၊ ၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း ဖြင့္လွစ္ေသာေန႕တြင္ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ မင္းလွၿမိဳ႕သုႆန္အား သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုႆန္ဇရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အျပင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးသၿဂႎဳဟ္စက္ႀကီးအားလည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း (၄၀၉) သိန္း အကုန္အက်ခံကာ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ ကြယ္လြန္သူ (၁၂၀) ဦးအား ေျမျမွဳပ္သၿဂႎဳဟ္ေပးျခင္းႏွင့္ မီးသၿဂႎဳဟ္ေပးေသာအေလာင္းေပါင္း (၈၀) ဦး ႐ိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ၿမိဳ႕ေန မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အမ်ားအက်ိဳး ထမ္း႐ြက္ေပးေနေသာ ကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္တခုျဖစ္သည္႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းအဖြဲ႕အား ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အသင္းအား စည္းလံုးမႈ မ႐ိွျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေၾကာင့္ မင္းလွျမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔သည္ အနိစၥတရားသည္ မျမဲေၾကာင္း သိ႐ိွ နားလည္ၾကေသာ္လည္း အနိစၥဟူေသာ စကား၊ အနိစၥဟူေသာအသံကို မၾကား၀ံ့၊ မႀကံဳ၀ံ့ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတရား ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈကို လက္ကိုင္ျပဳေနၾကေသာ ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးမ်ားအားလံုးအား အသိေပးရန္မွလြဲ၍ အျခား မ႐ိွႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ခိုင္မာ က်စ္လစ္ၿပီး တိုးတက္ျမင့္မား၊ စည္းကမ္း ျပည့္၀ေသာ ဒီိမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ ေအာက္ေျခ ခိုင္မာမႈ႐ိွရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေအာက္ေျခအေဆာက္အအံု (Foundation) သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူလူထုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူလူထုတို႔အား တႏိုင္တပိုင္ ပံ့ပိုး၊ ကူညီ ေဖးမေပးေနေသာ လူမွဳေရးအသင္းတသင္းျဖစ္ေသာ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းအားလည္း ကူညီခြင့္၊ ေဖးမခြင့္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။ မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းကဲ့သို႔ အသင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ ႐ိွေနသည္။ ယခု ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းနည္းတူ ပိတ္ပင္ တားဆီး ဟန္႔တားမႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရေသာ အသင္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္လည္း ဒုနဲ႔ေဒးပင္ ႐ိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ပါ႐ိွေသာ (NGO) အဖြဲ႕မ်ား၊ (Foundation) မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ သမၼတႀကီး၏ ဆႏၵ၊ ၿမိဳ႕နယ္မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ဆႏၵမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ဟန္႔တားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာတားဆီးမႈတရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ၾကရာ၀ယ္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္႔ လူမႈဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ ျပည့္၀စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ လမ္းျပ ခ်ီတက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္၏ ဆႏၵ၊ ၾသ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၊ က်င့္သံုး၊ ေဆာင္႐ြက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဧ။္ ၾသ၀ါဒမိန္႔ခြန္းအား ကန္႔လန္႔တိုက္ျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ လြဲမွားမွဳ တစုံတရာ ရွိေနၿပီဟု ထင္မိေတာ့သည္။

တိုးတက္ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ခ်ီတက္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕ဟူ၍ အမည္တူ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕႐ိွသည္။ မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္၊ သရက္နယ္တြင္႐ိွေသာ မင္းလွၿမိဳ႕ႏွင့္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္တြင္႐ိွေသာ မင္းလွၿမိဳ႕ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕မွျဖစ္ရပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာ္ ဒုတိယ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ (သရက္ခ႐ိုင္)၊ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ စည္းစည္းလုံုးလုံး၊ ႐ြတ္႐ြတ္ခြ်ံခြ်ံ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ မင္းလွခံတပ္ ဟူ၍ ရာဇ၀င္တြင္ ကဗ်ည္းတင္ခဲ့သည္။ ယခုမူ (သာယာ၀တီခ႐ိုင္) အတြင္း႐ိွ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နာေရးကူညီမႈတည္းဟူေသာ အမ်ားျပည္သူလူထုကို ကူညီေဖးမ ေပးေနေသာ လူမႈေရးအသင္းကိစၥရပ္ျဖင့္ ျမန္မာ … ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမွဳ၊ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲကာ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္ ႐ိုင္းေစမည့္ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္ မ႐ိုင္းေစရန္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံယႏၱရားဧ။္ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေပၚဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေအာက္ထပ္တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အထက္မွ အမိန္႔၊ ဆႏၵ၊ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားကို ေလးစားသမႈျပဳစြာျဖင့္ နာခံ၊ လက္ခံ၊ လိုက္နာ က်င့္သံုး ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက “အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္ဇာတ္လမ္း” ကဲ့သို႔ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွဘဲ၊ လြဲမွားမွဳမ်ားစြာျဖင့္ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္မည့္အေရးကို ေတြးျမင္မိပါေတာ့သည္။

မင္းလွအာဏာပိုင္နဲ႔ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (မင္းလွၿမိဳ႕) တို႔ရဲ့ အျပန္အလွန္ ေပးစာမ်ား

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Apr 11 2012 11:26 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005