ဟယ္လာရီကလင္တန္ရဲ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းသစ္နဲ႔ မတူညီတဲ့ တုန္႔ျပန္မွဳမ်ား
Hillary Rodham Clinton

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ (http://www.state.gov/secretary/rm/2012/04/187439.htm)

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္ကလည္း သူတို႔ ေျပာဆိုထားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မွဳေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ တုန္႔ျပန္မွဳေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း ျမန္မာျပည္မွာ သံအမတ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ အပါအ၀င္ ေလ်ာ့ေပါ့မွဳေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္က ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက “ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ား လိုလားေတာင့္တမွဳကို ျပသလိုက္တာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေရာက္ရွိသြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမွဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔လာေစျခင္း၊ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအ၀င္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း“ စသည္ျဖင့္ အစခ်ီ ေျပာၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္ေတြရဲ့ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားအေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန Treaty Room တြင္ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြဟာ ျမန္မာအစိုးရကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ကာလအတန္ၾကာ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အေလ်ာ့ေပးဖို႔ စဥ္းစားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဟယ္လာရီကလင္တန္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားတြင္

၁။ တရား၀င္ ေၾကျငာခ်က္ အရင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ အၿမဲတမ္း အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္ရန္၊ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ေတြက သူတို႔ရဲ့ သံအမတ္ႀကီးကို ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး သံတမန္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မွဳမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ခဲ့တဲ့ေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သံအမတ္ခန္႔အပ္မယ့္ကိစၥ ျပန္လည္ ေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

၂။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထူေထာင္ရန္နဲ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးမွဳမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊

၃။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လူမွဳ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊

၄။ အစိုးရ အရာရွိမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္၊

၅။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳကို တြန္းအားေပးေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမွဳလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စတင္ရန္ စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ထိုသို႔ ေလ်ာ့ေပါ့မွဳေတြ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း သမိုင္း၀င္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ့ အျခားတဖက္မွာ ရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပိတ္ဆို႔မွဳ၊ တားျမစ္မွဳေတြကေတာ့ အရင္အတိုင္း ရွိေနဦးမယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္တြင္ က်င္းပတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းကေနၿပီး အေမရိကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြ ဦးေဆာင္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္ မက္ကိန္းကလည္း ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ “အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ကာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ အင္အားေကာင္းလာဖို႔အတြက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသြားမယ္“ လို႔ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပိုမို နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံမယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳအနည္းငယ္ ေလ်ာ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းကို ျမန္မာစီးပြားေရးသမားေတြက ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသလို ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာဖို႔ အလားအလာေကာင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာအစား အျခား ႏိုင္ငံတကာသံုး ေငြေၾကးမ်ားကို အစားထိုး သံုးစြဲရျခင္းမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးအရ အေတာ့္ကို အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကို စစ္အစိုးရ လက္ေ၀ခံ စြမ္းအားရွင္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဒဏ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူေတြ စတင္ က်င့္သံုးခဲ့ရာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို အေရးမစိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ဆက္တိုက္ ေျပာဆိုလာခဲ့ရာကေန အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးသမားမ်ား ေျပာဆိုလာပါတယ္။

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းရဲ့ ေၾကျငာခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသူမ်ား ရွိသလို အလ်င္စလို လိုက္ေလ်ာမွဳေတြ ျပဳလုပ္လိုက္မလားလို႔ စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ့ ေၾကျငာခ်က္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အစိုးရမ်ား၊ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားက ၀မ္းသာအားရ ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားနဲ႔ အကဲခတ္မ်ားကေတာ့ ရာႏွဳန္းျပည့္ မေထာက္ခံၾကပါဘူး။

ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အေမရိကန္ေတြဘက္က အေလ်ာ့ေပးမွဳေတြ ရၿပီးသြားတဲ့အခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေကာင္းစားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က မ်က္ကြယ္ျပဳလုိုက္မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ပြင့္လင္းမွဳေတြ ျမင္လာရၿပီဆိုေပမယ့္လည္း ျမန္မာရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုးအား အစိုးရလက္က ကင္းလြတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထူေထာင္တဲ့ကိစၥကို အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က သေဘာမတူတဲ့ အသံမ်ား ထြက္ေနသလို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္လာမယ့္ အလားအလာကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္သင့္သေလာက္ မလုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အကယ္၍မ်ား အေမရိကန္ေတြဘက္က လိုက္ေလ်ာမွဳ အလြန္အကၽြံ ေပးလိုက္သည္ရွိေသာ္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ကိစၥေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္မွာလားဆိုၿပီး ေလ့လာသူမ်ားက ပူပန္ေနၾကပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေတာ့မယ့္ အေမရိကန္ေတြရဲ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္ကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ယေန႔ျမန္မာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “အေမရိကန္ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ဂတိေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိတယ္။ အေမရိကန္ေရာ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ေရာ စဥ္းစားသင့္တာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ သူတို႔ဂတိေတြကို တည္သလဲအေပၚမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အေပၚယံ ေျပာင္းလဲမွဳပဲ ရွိတယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ မရွိေသးဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မီးေတြ ပ်က္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကားေနရတာ ရွိတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြ ရွိေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေပါ့။ ဥပေဒ စိုးမိုးမွဳဆိုတာကိုလည္း မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ တဖက္က ေကာင္းတာလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိသလို တဖက္က ဆိုးတာလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒဏ္ေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္။ တဖက္ကလည္း ဖိအားေပး၊ တဖက္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့မွ ဒိ့ထက္ပို တိုးတက္လာႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္“ လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဘက္က ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္မေပးခင္ကာလက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က ျပဳစုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းတြင္ ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္သူမ်ား ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စြတ္စြဲခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းတဲ့အခါ “လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ထည့္သြင္း ေျပာဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက တကယ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အက်ဥ္းသား ငါးရာ၀န္းက်င္ေလာက္ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိတယ္ဆိုတာ တိတိက်က် ေျပာဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ နအဖနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားတာမရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားဆုိတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ စာရင္းေကာက္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္စာရင္းေကာက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိဘူး။ သူတို႔ လူသတ္မွဳဆိုၿပီး ျငင္းဆန္တဲ့သူေတြထဲက ကရင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြကို ပုဒ္မ ၁၇ (၁) (၂)၊ လူသတ္မွဳေတြနဲ႔ စြဲဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္“ လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မၾကာမီအတြင္း လြတ္လာႏိုင္မလားလို႔ ေမးတဲ့အခါ “အဲဒါကေတာ့ အတိအက် ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္မယ္ဆိုတဲ့သတင္းကေတာ့ ထြက္ေနတာရွိတယ္။ တကယ္ လြတ္လာမွပဲ လြတ္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မွာပါ။ လြတ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အကုန္ တၿပိဳင္နက္ လြတ္လာမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ မလြတ္ခင္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုတယ္။ ခၽြင္းခ်က္ မရွိ လြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါက အဓိကက်တဲ့အခ်က္ ပါ။ လြတ္ၿပီးသား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚမွာလည္း အစိုးရဘက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္မွဳေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒ့ိထက္ အေရးႀကီးတာက ေနာက္ထပ္ ဆက္ၿပီး မဖမ္းဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ မတရား သတ္တယ္။ ဖမ္းတယ္လို႔ ၾကားေနတာရွိပါတယ္။ ဒါေတြ ခ်က္ျခင္းရပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္“ လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ေရွ႕ေျခလွမ္းမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြထဲမွာ ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ ယူအက္စ္ ကဲန္ပိန္း ေဖာ္ ဘားမား (US Campaign for Burma) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း စည္းရံုး လွဳပ္ရွားမွဳ အဖြဲ႕က မိုင္ရာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူက “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ေတြဟာ သိတ္ၿပီး ျမန္ဆန္လြန္းေနမလား“ လို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သလို “ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးမွဳေတြ သိတ္ ေလ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာအစိုးရဘက္က လုပ္စရာရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ ဆက္ၿပီး မလုပ္ဘူးဆိုတာရင္ တုန္႔ျပန္ဖို႔ ခက္သြားလိမ့္မယ္“ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အေမရိကန္ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ သံအမတ္ ခန္႔အပ္တဲ့ကိစၥ၊ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လာေရာက္ ေလ့လာဖို႔ စီစဥ္တဲ့ ကိစၥေတြကို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ေဒသတြင္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား အေရးကိစၥကိုလည္း မေမ့သင့္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

မိုင္ရာဟာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူတဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြကို ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္ရာကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳေတြကို တုန္႔ျပန္တဲ့ေနရာမွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေတြကို စနစ္တက် တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေလ်ာ့ခ်ေပးေစလိုၿပီး တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြ လံုး၀ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမွဳေတြနဲ႔ တဆက္တစပ္ထဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုလားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္ ေၾကျငာတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ေတြဟာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ဆုလာဘ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံတာေတြ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးတက္ဖို႔၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ တကယ္ နားလည္မွဳတဲ့ ဂတိက၀တ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွဳကို ျပသဖို႔ကို သူ႔ရဲ့ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ နိဂံုးပိုင္းမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။
သတင္း ေဆာင္းပါး - ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းသစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္ - Apr 6 2012 05:21 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005