လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥကို သတင္းစာထဲကေန သတင္း ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္း
20120328 HRC - NLM

၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

၂၀၁၂ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ထည့္ထားျခင္းနဲ႔ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ အသံုးစရိတ္ ထည့္ထားျခင္းတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့မွဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္တရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၂) ထုတ္ျပန္ကာ ရွင္းလင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ထို ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ယူဆကာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး စံုစမ္းမွဳမ်ား ျပဳၾကေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက စိုးရိမ္မွဳမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ကနဦး ေဖာ္ျပထားကာ ေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို လႊဲအပ္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာအရ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟို အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အက်ံဳးမ၀င္ျခင္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း အသံုးစရိတ္ ထည့္ထားျခင္းက ပယ္ဖ်က္မွဳဟာ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ပ်က္ျပယ္ေစျခင္း မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကို ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့) ပဲရစ္ အေျခခံမူ (Paris Principles) နဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အစိုးရရဲ့ ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳက လြတ္လပ္ၿပီး သီးျခားရပ္တည္တဲ့ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဥပေဒတရပ္ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ခံယူေၾကာင္း၊ ပဲရစ္ အေျခခံမူအရ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရက လံုေလာက္တဲ့ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ၾကရေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရ အေထာက္အပံ့နဲ႔ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ားကို စနစ္တက် လက္ခံ သံုးစြဲတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေရးအတြက္ သမၼတရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ဥပေဒၾကမ္း စတင္ေရးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတထံ တင္ျပၿပီး သေဘာတူညီပါက သမၼတရံုးမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္မ်ားအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ မူလအခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတို႔ကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ငါးႏိုင္ငံေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာစီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ိဳးေဖာက္ဆံုး အာဏာရွင္ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွဳျမင္ သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ မတရား ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၊ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား ရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလွည့္လည္ ေနထိုင္ေနသူ မ်ားျပားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ အပါအ၀င္ လူသားတို႔ရဲ့ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ားအျပား ဆိတ္သုဥ္းေနျခင္း စတဲ့ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး နာမည္ဆိုးမ်ားစြာနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စစ္တပ္ရဲ့ သေဘာက် အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္ အသားက်ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္က တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းဟာ အမ်ားအတြက္ အဆန္းမဟုတ္ေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေပးခဲ့တဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ရဲ့ ဂတိအတြက္ေတာ့ အင္အားျပင္းတဲ့ အားစမ္းမွဳတခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သတင္းစာထဲကေန ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ - Mar 28 2012 07:01 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005