ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္း အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲမယ့္အေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က တရား၀င္ ေၾကျငာ
20120328 Exchange Rate - NLM

၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၄ မွ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏွဳန္း အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမယ့္အေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ထို ေၾကျငာခ်က္တြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းစနစ္အား ေစ်းကြက္ အေျခခဲ့ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမွဳရွိတဲ့ ႏွဳန္းရွင္ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းစနစ္ (Managed Floating Exchange Rate Regime) ကို စတင္ က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုသို႔ က်င့္သံုးၿပီးေနာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြနဲ႔ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္ရဲ့ ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအား အေျခအေနမ်ားအရ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္သစ္အရ ရည္ညႊန္း ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္း (Reference Foreign Rate) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ေန႔စဥ္ ထုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေငြလဲႏွဳန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေပးေခ်မွဳမ်ား၊ ျပည္ပ ေငြလႊဲေပးပို႔မွဳမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တရား၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းအား ေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းနဲ႔ အစားထိုးျခင္းဟာ ေငြလဲႏွဳန္းမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ပထမအဆင့္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းကို လိုအပ္သလို ထိမ္းေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထို ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္ေၾကျငာခ်က္ နိဂံုးပိုင္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရသံုး လ်ာထားမွဳမ်ားကို ေစ်းကြက္ ေငြလဲႏွဳန္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ခန္႔မွန္းႏွဳန္းထားနဲ႔ တြက္ခ်က္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

ေငြလဲႏွဳန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေၾကျငာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ပိုမို ရရွိေရး၊ ေငြလဲႏွဳန္း တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲမွဳကို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွဳ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိစပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ အခု ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို သြက္လက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား လုပ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ကနဦးသတင္းမ်ားအရ ေငြလဲႏွဳန္းကို ႏွဳန္းရွင္ စတင္ သတ္မွတ္တဲ့အခါ အေမရိကန္တေဒၚလာကို က်ပ္ ရွစ္ရာ ေစ်းႏွဳန္းနဲ႔ စတင္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းသတင္းမ်ားက တေဒၚလာကို ၈၂၀ က်ပ္ႏွဳန္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ထိုသို႔ ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲမွဳကေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းမ်ား ကြဲျပားေနမွဳကို စံ ေစ်းႏွဳန္းတခုထဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မွဳဆီ ဦးတည္ႏိုင္သလို ေစ်းကြက္အတြင္းက ႏိုင္ငံျခားေငြလက္မွတ္ (FEC) မ်ားကို ဘဏ္မ်ားက ျပန္လည္ မထုတ္ဘဲ ထားတဲ့နည္းနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ ဟြန္ဒီ ေခၚတဲ့ ေငြလႊဲစနစ္အစား ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကတဆင့္ တရား၀င္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ ခြင့္ျပဳထားကာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေငြလဲဌာနမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြအျဖစ္ လဲလွယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
သတင္း - ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္း - Mar 28 2012 05:12 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005