• သတင္း
  • ေဆာင္းပါး
  • ကဗ်ာ
  • အႏုပညာသတင္း
ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းသတင္းနဲ႔ ဓါတ္ပံုသတင္းက႑မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အီးေမးလ္ သတင္းလႊာ ရယူရန္ (Subscribe Newsletter)
Subscribe Burma Today newsletter

All fields are required.

ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ယေန႔ျမန္မာကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ၾကသူမ်ား
ကူညီေထာက္ပံ့ၾကသူမ်ားစာရင္းကို ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005