ေအာက္ ေဖာ္ျပပါပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ကဗ်ာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

ကဗ်ာမ်ားဟာ ကဗ်ာဆရာရဲ့ စာလံုး၊ အကၡရာမ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳမွဳကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သလို ကာရံ၊ အသံ ေျပျပစ္ျခင္းရဲ့ တန္ဖိုးကို ျပသပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကဗ်ာမ်ားရဲ့ ထိေရာက္မွဳ စြမ္းပကားဟာ လြန္စြာ ႀကီးမားၿပီး စာဖတ္သူရဲ့ ႏွလံုးသားကို အလြယ္တကူ၊ အလွ်င္အျမန္ ထိရွပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကဗ်ာမ်ားဟာ စာေပသမိုင္းရဲ့ မွတ္တိုင္မ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ ျဖတ္သန္းတဲ့ ေခတ္ကို ထင္ဟပ္တဲ့ ဖန္တီးမွဳမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာဟာ ျမန္မာစာေပ၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားအလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚ က်ယ္ျပန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကဗ်ာမ်ားကို အေလးထား ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ နဲ႔အညီ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူညီပါတယ္။

Please fill the reCAPTCHA Key (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကၡရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေစလိုပါတယ္။)


Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005