ေအာက္ ေဖာ္ျပပါပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး သတင္းမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုသတင္း၊ ဓါတ္ပံုအက္ေဆး ေပးပို႔လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ နဲ႔အညီ ေပးပို႔ေစလိုပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာဟာ တိုင္းျပည္တခုရဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သလို လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ့ နား၊ မ်က္စိမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစီးဆင္းမွဳ ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕ျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ား၊ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အသိအျမင္ ပိုမို ျမင့္မားတိုးတက္ေစျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္မ်ားရဲ့ အေရးပါမွဳဟာ ဒီကေန႔ေခတ္ရဲ့ သတင္းမီဒီယာေလာကရဲ့ ေက်ာရိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းမ်ားကို အေလးထား ႀကိဳဆိုပါတယ္။ယေန႔ျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ နဲ႔အညီ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူညီပါတယ္။

Please fill the reCAPTCHA Key (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကၡရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေစလိုပါတယ္။)


Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005