ေအာက္ ေဖာ္ျပပါပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာကို ေျပာျပလိုတဲ့အခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေပးပို႔လိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ဆက္သြယ္မွဳမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာဟာ တိုင္းျပည္တခုရဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သလို လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ့ နား၊ မ်က္စိမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစီးဆင္းမွဳ ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕ျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ား၊ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အသိအျမင္ ပိုမို ျမင့္မားတိုးတက္ေစျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးစာမ်ားဟာ ေခတ္စနစ္ရဲ့ လိုအပ္မွဳကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုျခင္း၊ လူမွဳဘ၀ရဲ့ အေျခအေနကို ထပ္ဟပ္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါက မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ ေပးစာမ်ားဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူမွဳဘ၀မ်ား၊ စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ပဓါနက်တဲ့ သတင္းစကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ ေပးပို႔တဲ့ ေပးစာမ်ားကို အေလးထား ႀကိဳဆိုပါတယ္။ယေန႔ျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ နဲ႔အညီ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူညီပါတယ္။

Please fill the reCAPTCHA Key (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကၡရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေစလိုပါတယ္။)


Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005