ေအာက္ ေဖာ္ျပပါပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး စာမူမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

စာမူမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားဟာ စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အသိအျမင္မ်ား ျပန္႔ပြား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အဓိကေနရာက ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ထိုနည္းတူ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စာေပမ်ားဟာ သမိုင္းရဲ့ မွတ္တိုင္မ်ား ျဖစ္သလို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကို ထင္ဟပ္တဲ့ ဖန္တီးမွဳမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာဟာ ျမန္မာစာေပ၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားအလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚ က်ယ္ျပန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စာမူမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အေလးထား ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ နဲ႔အညီ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူညီပါတယ္။

Please fill the reCAPTCHA Key (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကၡရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေစလိုပါတယ္။)


Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005