ေဖာ္ျပပါက႑မ်ားအလိုက္ ယေန႔ျမန္မာကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုသတင္း၊ ဓါတ္ပံုအက္ေဆး ေပးပို႔လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ နဲ႔အညီ ေပးပို႔ေစလိုပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာကို ေျပာျပလိုတဲ့အခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ဆက္သြယ္မွဳမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ အသံေတြ ယေန႔ျမန္မာထံ ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ယေန႔ျမန္မာရဲ့ မူ၀ါဒ၊ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပမွဳ သေဘာတူညီခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံဖို႔နဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ နဲ႔အညီ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူညီပါတယ္။

Please fill the reCAPTCHA Key (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကၡရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေစလိုပါတယ္။)


Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005