ကံဖ စာသင္ေက်ာင္းကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ သြားေရာက္
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဟာခ်ဳိင္ေဒသ၊ ကံဖား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ သြားေရာက္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ခရီးစဥ္အတြင္း ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ မံု႔မ်ိဳးစံုနဲ႔ မိသားစု က်န္းမာေရး ရန္ပံုေငြ မတည္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားရဲ့ ရင္ေသြးမ်ား ေနာင္ေရးကိစၥဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Shwe Ton Tay Sayardaw visit Kanpha School - Dec 3 2012 10:22 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005