ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ
၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ရွိ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ - Nov 21 2012 02:30 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005