၀ိသုဒၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္း စုေပါင္း မဟာကထိန္ပြဲေတာ္
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းစ္အရပ္ရွိ ၀ိသုဒၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ စုေပါင္း မဟာကထိန္ပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ၀ိသုဒၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္း စုေပါင္း မဟာကထိန္ပြဲေတာ္ - Nov 20 2012 09:28 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005