စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_01.jpg၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တေနရာတြင္ ေတြ႕ရတဲ့ စစ္ၿငိမ္းေအး
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_02.jpg
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_03.jpg
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_04.jpg
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_05.jpg
  • စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - 20121120_SNA_06.jpg
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ The International Studio & Curatorial Program (ISCP) Open Studios ၌ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီ စစ္ၿငိမ္းေအးနဲ႔ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ (Two Burmese Artists Meet Again) ျပပြဲက ဓါတ္ပံုတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ျပပြဲနဲ႔အတူ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ Drawing on the Forest Floor အႏုပညာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိန္လင္းနဲ႔ ေခ်ာအိသိမ္းတို႔ရဲ့ Living Monument Performance စတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ထိန္လင္းတို႔ရဲ့ ေရစက္ အႏုပညာျပပြဲ - Nov 20 2012 09:07 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005