ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၂၄ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား
ေတာ္လွန္ေရးေဒသ၊ ေဒါင္းဂြင္တြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၂၄ ျပည့္ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၂၄ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား - Nov 4 2012 09:51 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005