ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီေၾကာင့္ က်ိဳးက်ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္မ်ား
အိမ္နဲ႔ မနီးမေ၀းက ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီေၾကာင့္ က်ိဳးက်ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္မ်ားနဲ႔ အပ်က္အစီးတခ်ိဳ႕ရဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု အယ္လ္ဘန္ - ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီေၾကာင့္ က်ိဳးက်ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္မ်ား - Oct 31 2012 08:12 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005