ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_01.jpgအိမ္နားကသစ္ပင္ က်ိဳးက်ေနစဥ္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၄၂ မိနစ္က ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_02.jpgမုန္တိုင္းက်ေနစဥ္ ျဖစ္ပြားတဲ့ မီးေလာင္မွဳ
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_03.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_04.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_05.jpgနယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ ဟိုဘိုကဲန္နဲ႔ ဂ်ာစီ စီးတီးကမ္းေျခတြင္ ည မထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေၾကျငာစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_06.jpgနယူးေယာက္ေဒသတြင္ ပိတ္ထားတဲ့ တံတားမ်ား
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_07.jpgနယူးေယာက္ေဒသတြင္ ပိတ္ထားတဲ့ တံတားမ်ား
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_08.jpgရုပ္သံမွတဆင့္ သမၼတ အိုးဘားမား မုန္တိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_09.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_10.jpgေလတိုက္မွဳေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက အမွတ္ ၁၅၇၊ အေနာက္ ၅၇ လမ္း (အမွတ္ ၆ နဲ႔ ၇ အဲဗဲနယူးအၾကား) ရွိ အထပ္ျမင့္ လူေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္က ကရိန္းတခု က်ိဳးသြားခဲ့ပါတယ္။
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_11.jpgဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ခါနီး အခ်ိန္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_12.jpgေရလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ ေဒသမ်ား
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_13.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_14.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_15.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_16.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_17.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_18.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_19.jpgေရအျမင့္ဆံုး တက္ခဲ့တဲ့ ေနရာတခ်ိဳ႕
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_20.jpgနယူးေယာက္ ဘတၳီရီ ပါ့ခ္ စီးတီး (Battery Park City) ကို စတင္ ေရလႊမ္းမိုးစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_21.jpgဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို စတင္ ၀င္ေရာက္စဥ္ သတင္းေၾကျငာခ်က္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_22.jpgဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို စတင္ ၀င္ေရာက္စဥ္ သတင္းေၾကျငာခ်က္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_23.jpgထရန္စ္ေဖာ္မာတလံုး မီးေလာင္ေနစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_24.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_26.jpgမီးပ်က္ေနၿပီး မီးစက္ ေမာင္းလို႔ မရတဲ့ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္ ေဆးရံုမွ လူနာ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနစဥ္ (ည ၁ နာရီခြဲေက်ာ္မွ စတင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ ရွိရာ မနက္ ၅ နာရီခန္႔အထိ လူနာမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။)
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_27.jpgမီးပ်က္ေနၿပီး မီးစက္ ေမာင္းလို႔ မရတဲ့ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္ ေဆးရံုမွ လူနာ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနစဥ္ (ည ၁ နာရီခြဲေက်ာ္မွ စတင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ ရွိရာ မနက္ ၅ နာရီခန္႔အထိ လူနာမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။)
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_28.jpg
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_29.jpgေရအျမင့္ဆံုး တက္ခဲ့တဲ့ ေနရာတခ်ိဳ႕
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ - 20121030_HS_30.jpgေလ အျပင္းဆံုး တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာအခ်ိဳ႕
နယူးေယာက္ေဒသကို ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားရဲ့ ထုတ္လႊင့္မွဳမ်ားအား ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု ၁ ကေတာ့ အိမ္နားက သစ္ပင္ က်ိဳးက်စဥ္ ရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)
ဓါတ္ပံု အယ္လ္ဘန္ - ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ နယူးေယာက္ ျဖတ္သန္းစဥ္ - Oct 30 2012 04:04 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005