အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ေစ်းေရာင္းပြဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ မာနာလာပန္ရွိ မဟာစည္ သတိပဌာနရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ေစ်းေရာင္းပြဲမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ေစ်းေရာင္းပြဲ - Oct 18 2012 05:59 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005