တရားရံုးခ်ဳပ္ကိစၥကို ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္က ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ
တရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့့္ စုေပါင္းတရားရုံးကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမွဳကုိ ရပ္ဆိုင္းရန္ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေရွ႕ေနေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း (ဘားလမ္း) အလက္ဘေလာက္ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕မွ ဘဏ္လမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ စုေပါင္းတရားရုံးေရွ႕အထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - တရားရံုးခ်ဳပ္ကိစၥ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ - Oct 17 2012 12:26 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005