ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕က ဆႏၵျပပြဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေျမာင္းတကာ စက္မွဳဇံု၊ ၀ါးတရာေက်းရြာ ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီ သစ္ အေခ်ာထည္ စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပ အလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ ရွိကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္ ဆႏၵျပပြဲ - Oct 9 2012 05:59 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005