ရန္ကုန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံရံုးေရွ႕တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ေနအိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား တိုက္ခိုက္ မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးေရွ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီက ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ရန္ကုန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံရံုးေရွ႕တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပ - Oct 5 2012 12:20 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005