သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_00.jpg(၀ဲ မွ ယာ) ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသန္းေဆြ၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္္း၊ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_01.jpgအခမ္းအနားမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေအး
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_02.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_03.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_04.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_05.jpg၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_06.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_07.jpgဦးတင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လွိဳင္
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_08.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_09.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_10.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_11.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_12.jpgSKY NET သတင္းေထာက္
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_12A.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_13.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_14.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_15.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_16.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_17.jpg
 • သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႕ဆံု - 20120930_UST_18.jpg
ျမန္မာသမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၇ နာရီက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကြင္းစ္ေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ပရိသသတ္ ၈၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသန္းေဆြ၊ သမၼတအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လွိဳင္နဲ႔ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔က လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပရိသတ္က သိလိုသမွ် ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပြင့္ပြင့္လင္းလ္း ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္း ေတြ႕ဆံု - Sep 30 2012 06:52 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005