ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_01.jpgေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတဲ့ ပရိသတ္
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_02.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_03.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_04.jpgပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႔ သံဃာေတာ္မ်ား
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_05.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_06.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_07.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_08.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_09.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_10.jpgျမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်ိဳးဇက္ ခေရာင္လီ
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_11.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_12.jpgေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂီတျဖင့္ ႀကိဳဆို စဥ္
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_13.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_14.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_15.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_16.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_17.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_18.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_19.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_20.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_21.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_22.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_23.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_24.jpg
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ဆံုေတြ႕ - 20120923_DASSK_AA_25.jpg
နယူးေယာက္ကို ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားအနက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခမ္းအနားကိုသာ သိၾကေပမယ့္ အဲဒီေန႔က အခမ္းအနားႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ အခမ္းအနားက ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်ိဳးဇက္ ခေရာင္လီရံုးက စီစဥ္တဲ့ ပြဲျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အခမ္းအနားကေတာ့ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို အခမ္းအနား ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ခန္းမေနရာမ်ားကို ဂ်ိဳးဇက္ ခေရာင္လီရံုးက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ပထမပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေျပာသြားၿပီး ဒုတိယပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္ကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ မနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နယူးေယာက္ျပည္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယူးေယာက္ ကြင္းစ္ ေကာလိပ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ - Sep 24 2012 01:20 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005