ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_01.jpg ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုံး
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_02.jpgေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_03.jpgေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_04.jpgေဒသခံမ်ားကို ေတာင္ႀကီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုတိုး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_05.jpg ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ ေက်းလက္ ေဆးေပးခန္း သူနာျပဳဆရာမႀကီးကုိ ေဆးပစၥည္းမ်ား လႈဒါန္းေနစဥ္
  • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္းခရီးစဥ္ - 20120923_DMKK_06.jpgဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ ေက်းလက္ ေဆးေပးခန္း နံရံတြင္ ကပ္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓါတ္ပုံကုိ ၾကည့္ရွဳေနစဥ္
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြဟာ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ဟဲဟိုးၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာကို သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ့ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ ေဘာ္ဆိုင္း - Sep 23 2012 08:53 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005